2342
Imilinganiselo yethu yokuziphatha, indlela esiziphatha ngayo kunye nokuziphatha kwethu

Ukwenza uninzi lweeasethi zethu ezizodwa, iGroupeve izinikezele ekuboneleleni ngeemveliso ezigqwesileyo kunye neenkonzo ezonyusa nokwandisa ukusebenza kwabathengi bethu.

Ukuzibophelela kwethu kubaThengi

UGroupeve uzibophelele ekugqweseni kuyo yonke into esifuna ukuyenza. Sijonge ukwenza ushishino ngendlela engaguquguqukiyo neselubala kunye nabo bonke abaxumi bethu kwaye asibambi mali kwizabelo zabathengi bethu. Abathengi babeka ukuthembela okukhulu kuthi, ngakumbi xa kufikwa ekuphatheni ulwazi oluyimfihlo noluyimfihlo. Isidima sethu sokunyaniseka kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni nasekugcineni le ntembeko.

Ikhowudi yeenqobo ezisesikweni

Umgaqo-nkqubo weendlela zokuziphatha weQela kunye nemigaqo-nkqubo yeQela isebenza kubo bonke abalawuli beqela, amagosa kunye nabasebenzi benkampani. Ziyilelwe ukunceda umqeshwa ngamnye ukuba aphathe iimeko zeshishini ngokufanelekileyo nangobulungisa.

Ulawulo lokuzimele

UGroupeve uzibophelele ekuthobeleni imigaqo-nkqubo evakalayo yolawulo lwendibaniselwano kwaye uthathe iinkqubo zolawulo lwendibaniselwano.