2342
Nilai, Tingkah Laku, dan Tingkah Laku Kita

Dengan memanfaatkan aset unik kami, Groupeve berkomitmen untuk menyediakan produk dan perkhidmatan unggul yang meningkatkan dan mengoptimumkan prestasi pelanggan kami.

Komitmen Kami kepada Pelanggan

Groupeve komited untuk mencapai kecemerlangan dalam semua yang kami ingin lakukan. Kami berhasrat untuk berniaga secara konsisten dan telus dengan semua pelanggan kami dan tidak memiliki kepentingan ekuiti dalam aset pelanggan kami. Pelanggan sangat mempercayai kami, terutama dalam menangani maklumat sensitif dan sulit. Reputasi kita untuk berintegriti dan bersikap adil sangat penting dalam memenangi dan mengekalkan kepercayaan ini.

Kod Etika

Dasar Etika Groupeve dan polisi Groupeve berlaku untuk semua pengarah, pegawai, dan pekerja syarikat Groupeve. Mereka dirancang untuk membantu setiap pekerja menangani situasi perniagaan secara profesional dan adil.

Tadbir urus korporat

Groupeve berkomitmen untuk mematuhi prinsip tadbir urus korporat yang mantap dan telah menerapkan amalan tadbir urus korporat.