ក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្ររបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការជាមួយ Groupeve ខ្ញុំអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាមិនមានក្រុមហ៊ុនណាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយដែលមានសេវាកម្មល្អជាង Groupeve នោះទេ។

brand2
brand1
brand3